Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
เมนูหลัก
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  นโยบายการบริหาร
  บทบาทและหน้าที่
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
  การส่งเสริมความโปร่งใส
  ข้อมูลผู้บริหาร
  มาตรการด้านความโปร่งใส
แผนพัฒนา
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  แผนพัฒนาบุคลากร
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
รายงาน
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานผลการควบคุมภายใน
ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา อบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  สาส์นจากนายก
  รายงานผลการปฎิบัติงาน
  รายงานการประชุมสภา
  ระเบียบกฎหมาย อบต.
  รายงานคณะบริหาร
  รายงานสถานะการเงิน
  ติดตามประเมิณผลแผน
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนดำเนินงาน
  สรุปจัดซื้อจัดจ้าง
  ขั้นตอน / ระยะเวลาให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
  ขั้นตอนการชำระภาษี
  ขั้นตอนการขออนุญาตการก่อสร้าง
  ขั้นตอนการขออนุญาตขุดเจาะบาดาล
  ขั้นตอนการขออนุญาตการขุดดินถมดิน
  ขั้นตอนการขออนุญาตประกอบกิจการประเภทที่ 3 (น้ำมัน)
  ขั้นตอนการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น
  จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยผู้สูงอายุ
  ขั้นตอนการขอข้อมูลข่าวสาร
  ขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์
  คู่มือประชาชน กระบวนงานบริการ
  คู่มือการปฎิบัติงาน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
     
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
QR Code
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา 230 หมู่ที่ 8 ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130 โทรศัพท์ 075-656-156 / 086-278-7764  
  แผนพัฒนาบุคลากร
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 67 คน
ประกาศวันที่  25 มิถุนายน 2562

ผลการคัดเลือกพนักงานดีเด่น(ด้านคุณธรรม จริยธรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ประจำครึ่งปีงบประมาณเเรก ตั้งเเต่ ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2562 ตั้งเเต่วันที่ 22-23 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท อ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพของผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภาท้องถิ่น รวมทั้งผู้นำชุมชน องค์กรต่างๆ อสม. และประชาชนทั่วไป ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562 ณ จังหวัด ลำพูน เชียงใหม่ อ่างทอง อยุธยา เพชรบุรี และจังหวัดชุมพร

องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะศรีบอยาตระหนักและเห็นความสําคัญ ในเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพของผู้บริหาร จึงจัดโครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพของผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตําบล และ สมาชิกสภาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2562 เพื่อเปิดโลกทัศน์ เสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาความรู้ ความเข้าใจในการดําเนินงานและบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น ให้มีความรู้ ความเข้าใจเพื่อให้เกิดการศึกษาเรียนรู้และนํามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมสภาพกับชุมชนที่อยู่นําไปสู่การแก้ปัญหาจากรากฐานของชุมชนที่เข้มแข็ง และยั่งยืนต่อไป

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 
เอกสารแนบ :
 ลำดับที่ 1 แบบประเมินพิจารณาพนักงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562 [ขนาดไฟล์ : 30.07 KB.]
 ลำดับที่ 2 ไฟล์ การคัดเลือกพนักงานดีเด่น ปีงบประมาณ 2562 [ขนาดไฟล์ : 195.8 KB.]
 ลำดับที่ 3 โคงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน [ขนาดไฟล์ : 3.08 MB.]
 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
 
230 หมู่ที่ 8 ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130
โทรศัพท์ : 075-656-146 โทรสาร : 075-656-156
Copyright © 2018. www.kohsriboya.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs