Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
เมนูหลัก
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  นโยบายการบริหาร
  บทบาทและหน้าที่
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
  การส่งเสริมความโปร่งใส
  มาตรการด้านความโปร่งใส
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  คำสั่งเกี่ยวข้องกับงานบุคคล
  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (ฐานทรัพยากรท้องถิ่น)
  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ติดตามประเมินผลแผน
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  แผนพัฒนาบุคลากร
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  E-Service
  แผนการใช่จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
รายงาน
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานผลการควบคุมภายใน
  รายผลการประเมิน ITA
  รายผลการประเมิน LPA
  รายงานการติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
  รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
  แบบรายงานความก้าวหน้าตามแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา อบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  สาส์นจากนายก
  ข้อบัญญัติ
  รายงานผลการปฎิบัติงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานคณะบริหาร
  สรุปจัดซื้อจัดจ้าง
  ขั้นตอน / ระยะเวลาให้บริการ
  ระเบียบกฎหมาย อบต.
  รายงานสถานะการเงิน
  ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
  ขั้นตอนการชำระภาษี
  ขั้นตอนการขอข้อมูลข่าวสาร
  ขั้นตอนการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น
  ขั้นตอนการขออนุญาตประกอบกิจการประเภทที่ 3 (น้ำมัน)
  คู่มือการปฎิบัติงาน
  ขั้นตอนการขออนุญาตการขุดดินถมดิน
  ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
  ขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์
  ขั้นตอนการขออนุญาตการก่อสร้าง
  ขั้นตอนการขออนุญาตขุดเจาะบาดาล
  คู่มือประชาชน กระบวนงานบริการ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
     
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
QR Code
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา 230 หมู่ที่ 8 ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130 โทรศัพท์ 075-656146 โทรสาร 075-656156  
  ขั้นตอนการชำระภาษี
 ขั้นตอนการชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 266 คน
ประกาศวันที่  ธันวาคม

ภาษีบำรุงท้องที่

กำหนดระยะเวลายื่นแบบ  และชำระภาษี เดือนมกราคม – เมษายน ของทุกปี

หลักฐานที่ต้องนำไปแสดงเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่

               1.  บัตรประจำตัวประชาชน

               2.  ใบเสร็จรับเงินปีที่ผ่านมา (ในกรณีที่ได้ชำระภาษีบำรุงท้องที่มาแล้ว)

               3.  สำเนาทะเบียนบ้าน

               4  หลักฐานที่แสดงถึงการเป็นเจ้าของที่ดิน ตามกฎหมายกำหนดเช่น โฉนด,น.ส.3.,ส.ค.1ฯ

               5.  หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วนบริษัทฯ

               6.  หนังสือมอบอำนาจกรณีที่ให้ผู้อื่นมาทำการแทน

                    กรณีที่เป็นการเสียภาษีในปีที่ไม่ใช่ปีที่ยื่นแบบ ภบท.5 ส่วนที่มอบให้เจ้าของที่ดินหรือใบเสร็จรับเงินค่าภาษีปีสุดท้ายให้นำมาด้วย

ขั้นตอนการชำระภาษีบำรุงท้องที่

              1. การยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน กรณีผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม   ของปีที่มีการตีราคาปานกลางที่ดิน

   -   ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือเจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภบท.5) พร้อมด้วยหลักฐานที่ต้องใช้ต่อเจ้าหน้าที่พนักงานประเมิน  ภายในเดือนมกราคมของปีที่มีการประเมินราคาปานกลาง  ของที่ดิน

                   -   เจ้าพนักงานประเมินจะทำการตรวจสอบและคำนวณค่าภาษีแล้วแจ้งการประเมิน     (ภบท.9 หรือ ภบท.10) ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือเจ้าของที่ดินทราบว่าจะต้องเสียภาษีเป็นจำนวนเงินเท่าใดภายในเดือนมีนาคม

               -   ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือเจ้าของที่ดินจะต้องเสียภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปี    เว้นแต่กรณีที่ได้รับใบแจ้งใบประเมินหลัง เดือนมีนาคม ต้องชำระภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

              2. การยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน กรณีเป็นเจ้าของที่ดินรายใหม่หรือจำนวนเนื้อที่ดินเดิมเปลี่ยนแปลงไป

                   -  เจ้าของที่ดินที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนเนื้อที่ดินหรือเป็นผู้ได้รับโอนที่ดินขึ้นใหม่ต้องยื่นแบบแสดงรายการที่ดินหรือยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงจำนวนที่ดินต่อเจ้าพนักงานประเมินภายในกำหนด 30 วัน นับแต่วันได้รับโอนหรือมีการเปลี่ยนแปลงโดยให้แบบ ภบท.5 หรือ ภบท.8 แล้วแต่กรณี

                  -   เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับแบบแล้ว จะออกใบรับไว้ให้เป็นหลักฐาน

                  -   เจ้าพนักงานประเมินจะแจ้งให้เจ้าของที่ดินทราบถึงจำนวนเงินที่จะต้องเสียภาษี ในปีต่อไปจำนวนเท่าใด

3.  การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินกรณีเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินอันเป็นเหตุให้ การลดหย่อนเปลี่ยนแปลงไปหรือมีเหตุอย่างอื่นทำให้อัตราภาษีบำรุงท้องที่เปลี่ยนแปลงไป

                  -   เจ้าของที่ดินยื่นคำร้องตามแบบ ภบท.8 พร้อมด้วยหลักฐานที่ต้องใช้     ต่อเจ้าพนักงานประเมินภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน

                  -   เจ้าพนักงานประเมินจะออกใบรับให้

                  -   เจ้าพนักงานประเมินจะแจ้งให้เจ้าของที่ดินทราบว่าจะต้องเสียภาษีในปีต่อไปจำนวนเท่าใด

 

                  -   การขอชำระภาษีบำรุงท้องที่ในปีถัดไปจากปีที่มีการประเมินราคาปานกลางของที่ดินให้ผู้รับประเมินนำใบเสร็จรับเงินของปีก่อนพร้อมกับเงินไปชำระภายใน เดือนเมษายนของทุกปี

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

กำหนดระยะเวลาในการยื่นแบบชำระภาษีเดือน มกราคม–กุมภาพันธ์ ของทุกปี

หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง

1.  สำเนาโฉนดที่ดิน /น.ส.3 / น.ส.3.ก /ส.ค.1 หรือเอกสารสิทธิ์อื่นๆ

2.  บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีหน้าที่เสียภาษี

3.  สำเนาทะเบียนบ้าน

4.  ทะเบียนการค้า, ทะเบียนพาณิชย์, ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร

5.  ใบเสร็จรับเงินของปีที่ล่วงมาแล้ว

6.  หนังสือมอบอำนาจกรณีให้ผู้อื่นทำการแทน

7.  แผนที่ตั้งของโรงเรือนและที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้างที่เสียภาษี

ขั้นตอนการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

                1.  ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ต้องยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อเสียภาษี โรงเรือนและที่ดิน (ภรด.2) พร้อมด้วยหลักฐาน  ณ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองเรือ  ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี

                2.  พนักงานเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้องของแบบแสดงรายการภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภรด.2)

                3.  เจ้าหน้าที่ประเมิน ประเมินค่ารายปีและค่าภาษีที่ต้องเสีย

                4.    พนักงานเก็บภาษีแจ้งการประเมิน (ภรด.8) ให้ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีทราบว่าจะต้องเสียภาษีเป็นจำนวนเงินเท่าใด

                5.  ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเมื่อได้รับแจ้งการประเมินแล้วจะต้องนำเงินค่าภาษีไปชำระ ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน มิฉะนั้นต้องเสียเงินเพิ่ม

ภาษีป้าย

กำหนดระยะเวลาในการยื่นแบบชำระภาษีป้ายเดือนมกราคม – มีนาคม ของทุกปี

หลักฐานที่ต้องนำไปแสดงเพื่อเสียภาษีป้าย

               1.  บัตรประจำตัวประชาชน

               2.  ทะเบียนการค้า,ทะเบียนพาณิชย์

               3.  ใบเสร็จรับเงินปีที่ผ่านมา  (ในกรณีที่ได้ชำระภาษีป้ายมาแล้ว)

               4.  สำเนาทะเบียนบ้าน

               5.  ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

               6.  หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วนบริษัท

               7.  ใบอนุญาตติดตั้งป้ายหรือใบเสร็จรับเงินจากร้านทำป้าย

ขั้นตอนการชำระภาษีป้าย

               1.  ผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภป.1) พร้อมหลักฐาน

               2.  ผู้เสียภาษีต้องมาชำระเงินค่าภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันได้แจ้งการประเมินมิฉะนั้นต้องเสียเงินเพิ่ม

 
เอกสารแนบ :
 ลำดับที่ 1 เอกสารประชาสัมพันธ์ [ขนาดไฟล์ : 183.32 KB.]
 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
 
230 หมู่ที่ 8 ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130
โทรศัพท์ : 075-656-146 โทรสาร : 075-656-156
Copyright © 2018. www.kohsriboya.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs