Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
เมนูหลัก
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  นโยบายการบริหาร
  บทบาทและหน้าที่
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
  การส่งเสริมความโปร่งใส
  ข้อมูลผู้บริหาร
  มาตรการด้านความโปร่งใส
แผนพัฒนา
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  แผนพัฒนาบุคลากร
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
รายงาน
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานผลการควบคุมภายใน
ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา อบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  สาส์นจากนายก
  รายงานผลการปฎิบัติงาน
  รายงานการประชุมสภา
  ระเบียบกฎหมาย อบต.
  รายงานคณะบริหาร
  รายงานสถานะการเงิน
  ติดตามประเมิณผลแผน
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนดำเนินงาน
  สรุปจัดซื้อจัดจ้าง
  ขั้นตอน / ระยะเวลาให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
  ขั้นตอนการชำระภาษี
  ขั้นตอนการขออนุญาตการก่อสร้าง
  ขั้นตอนการขออนุญาตขุดเจาะบาดาล
  ขั้นตอนการขออนุญาตการขุดดินถมดิน
  ขั้นตอนการขออนุญาตประกอบกิจการประเภทที่ 3 (น้ำมัน)
  ขั้นตอนการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น
  จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยผู้สูงอายุ
  ขั้นตอนการขอข้อมูลข่าวสาร
  ขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์
  คู่มือประชาชน กระบวนงานบริการ
  คู่มือการปฎิบัติงาน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
     
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
QR Code
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา 230 หมู่ที่ 8 ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130 โทรศัพท์ 075-656-156 / 086-278-7764  
  ขั้นตอนการขอข้อมูลข่าวสาร
 ขั้นตอนการขอรับบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 42 คน
ประกาศวันที่  ธันวาคม

ขั้นตอนการขอรับบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา
 

1. ติดต่อด้วยตนเอง ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา

คำแนะนำผู้มาติดต่อ

1. เขียนแบบการขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารฯ ยื่นต่อเจ้าหน้าที่

2. กรณีการขอสำเนาข้อมูลข่าวสารให้ชำระค่าธรรมเนียมต่อเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ และท่านจะได้รับ    
    ใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง

3. กรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยาไม่มีข้อมูลข่าวสารฯ ที่ท่านต้องการหรือข้อมูลที่ท่าน

    ต้องการเป็นข้อมูลที่เปิดเผยไม่ได้ เจ้าหน้าที่จะชี้แจงและให้คำแนะนำแก่ท่านแล้วแต่กรณี

 


2. ติดต่อทางโทรสาร : ระบบตอบรับอัตโนมัติทางโทรศัพท์
 

     ระบบบริการข้อมูลอัตโนมัติเป็นระบบที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา

ผ่านทางเครื่องโทรสาร ท่านสามารถขอข้อมูลข่าวสาร ที่ท่านต้องการได้ด้วยขั้นตอนง่ายๆ ดังต่อไปนี้

    -    ใช้เครื่องโทรสารติดต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ที่หมายเลข 075-656456  ท่านควรติดต่อด้วยเครื่อง

โทรสารหากท่านติดต่อด้วยเครื่องโทรศัพท์ท่านจะไม่สามารถขอข้อมูลข่าวสารผ่านทางระบบบริการข้อมูลอัตโนมัติได้

     -    ในกรณีที่ท่านต้องการข้อมูลที่ไม่ปรากฏในรายการข้อมูลข่าวสารของระบบบริการข้อมูลอัตโนมัติ

ท่านสามารถใช้บริการได้ที่เว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  http://www.kohsriboya.go.th

หรือติดต่อด้วยตนเองที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา 230 หมู่ที่ 8 ตำบลคลองขนาน

อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130

     -    เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการขอข้อมูลผ่านเครื่องโทรสาร ท่านควรขอเอกสารแจ้งรายการข้อมูลข่าวสาร

  และรหัสรายการข้อมูลข่าวสารเพื่อตรวจสอบรายการที่ต้องการก่อน ด้วยการเข้าสู่รายการข้อมูลข่าวสารในเมนูหลัก
 
3. ทาง Internet ที่ http://www.kohsriboya.go.th

 

 
เอกสารแนบ :
 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
 
230 หมู่ที่ 8 ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130
โทรศัพท์ : 075-656-146 โทรสาร : 075-656-156
Copyright © 2018. www.kohsriboya.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs