Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
เมนูหลัก
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  นโยบายการบริหาร
  บทบาทและหน้าที่
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
  การส่งเสริมความโปร่งใส
  มาตรการด้านความโปร่งใส
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  คำสั่งเกี่ยวข้องกับงานบุคคล
  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (ฐานทรัพยากรท้องถิ่น)
  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ติดตามประเมินผลแผน
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  แผนพัฒนาบุคลากร
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  E-Service
  แผนการใช่จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
รายงาน
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานผลการควบคุมภายใน
  รายผลการประเมิน ITA
  รายผลการประเมิน LPA
  รายงานการติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
  รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
  แบบรายงานความก้าวหน้าตามแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา อบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  สาส์นจากนายก
  ข้อบัญญัติ
  รายงานผลการปฎิบัติงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานคณะบริหาร
  สรุปจัดซื้อจัดจ้าง
  ขั้นตอน / ระยะเวลาให้บริการ
  ระเบียบกฎหมาย อบต.
  รายงานสถานะการเงิน
  ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
  ขั้นตอนการชำระภาษี
  ขั้นตอนการขอข้อมูลข่าวสาร
  ขั้นตอนการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น
  ขั้นตอนการขออนุญาตประกอบกิจการประเภทที่ 3 (น้ำมัน)
  คู่มือการปฎิบัติงาน
  ขั้นตอนการขออนุญาตการขุดดินถมดิน
  ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
  ขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์
  ขั้นตอนการขออนุญาตการก่อสร้าง
  ขั้นตอนการขออนุญาตขุดเจาะบาดาล
  คู่มือประชาชน กระบวนงานบริการ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
     
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
QR Code
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา 230 หมู่ที่ 8 ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130 โทรศัพท์ 075-656146 โทรสาร 075-656156  
  ขั้นตอนการขอข้อมูลข่าวสาร
 ขั้นตอนการขอรับบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 194 คน
ประกาศวันที่  ธันวาคม

ขั้นตอนการขอรับบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา
 

1. ติดต่อด้วยตนเอง ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา

คำแนะนำผู้มาติดต่อ

1. เขียนแบบการขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารฯ ยื่นต่อเจ้าหน้าที่

2. กรณีการขอสำเนาข้อมูลข่าวสารให้ชำระค่าธรรมเนียมต่อเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ และท่านจะได้รับ    
    ใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง

3. กรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยาไม่มีข้อมูลข่าวสารฯ ที่ท่านต้องการหรือข้อมูลที่ท่าน

    ต้องการเป็นข้อมูลที่เปิดเผยไม่ได้ เจ้าหน้าที่จะชี้แจงและให้คำแนะนำแก่ท่านแล้วแต่กรณี

 


2. ติดต่อทางโทรสาร : ระบบตอบรับอัตโนมัติทางโทรศัพท์
 

     ระบบบริการข้อมูลอัตโนมัติเป็นระบบที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา

ผ่านทางเครื่องโทรสาร ท่านสามารถขอข้อมูลข่าวสาร ที่ท่านต้องการได้ด้วยขั้นตอนง่ายๆ ดังต่อไปนี้

    -    ใช้เครื่องโทรสารติดต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ที่หมายเลข 075-656456  ท่านควรติดต่อด้วยเครื่อง

โทรสารหากท่านติดต่อด้วยเครื่องโทรศัพท์ท่านจะไม่สามารถขอข้อมูลข่าวสารผ่านทางระบบบริการข้อมูลอัตโนมัติได้

     -    ในกรณีที่ท่านต้องการข้อมูลที่ไม่ปรากฏในรายการข้อมูลข่าวสารของระบบบริการข้อมูลอัตโนมัติ

ท่านสามารถใช้บริการได้ที่เว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  http://www.kohsriboya.go.th

หรือติดต่อด้วยตนเองที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา 230 หมู่ที่ 8 ตำบลคลองขนาน

อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130

     -    เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการขอข้อมูลผ่านเครื่องโทรสาร ท่านควรขอเอกสารแจ้งรายการข้อมูลข่าวสาร

  และรหัสรายการข้อมูลข่าวสารเพื่อตรวจสอบรายการที่ต้องการก่อน ด้วยการเข้าสู่รายการข้อมูลข่าวสารในเมนูหลัก
 
3. ทาง Internet ที่ http://www.kohsriboya.go.th

 

 
เอกสารแนบ :
 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
 
230 หมู่ที่ 8 ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130
โทรศัพท์ : 075-656-146 โทรสาร : 075-656-156
Copyright © 2018. www.kohsriboya.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs