Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
เมนูหลัก
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  นโยบายการบริหาร
  บทบาทและหน้าที่
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
  การส่งเสริมความโปร่งใส
  ข้อมูลผู้บริหาร
  มาตรการด้านความโปร่งใส
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
แผนพัฒนา
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  แผนพัฒนาบุคลากร
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
รายงาน
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานผลการควบคุมภายใน
ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา อบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  สาส์นจากนายก
  รายงานผลการปฎิบัติงาน
  รายงานการประชุมสภา
  ระเบียบกฎหมาย อบต.
  รายงานคณะบริหาร
  รายงานสถานะการเงิน
  ติดตามประเมิณผลแผน
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนดำเนินงาน
  สรุปจัดซื้อจัดจ้าง
  ขั้นตอน / ระยะเวลาให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
  ขั้นตอนการชำระภาษี
  ขั้นตอนการขออนุญาตการก่อสร้าง
  ขั้นตอนการขออนุญาตขุดเจาะบาดาล
  ขั้นตอนการขออนุญาตการขุดดินถมดิน
  ขั้นตอนการขออนุญาตประกอบกิจการประเภทที่ 3 (น้ำมัน)
  ขั้นตอนการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น
  จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยผู้สูงอายุ
  ขั้นตอนการขอข้อมูลข่าวสาร
  ขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์
  คู่มือประชาชน กระบวนงานบริการ
  คู่มือการปฎิบัติงาน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
     
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
QR Code
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา 230 หมู่ที่ 8 ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130 โทรศัพท์ 075-656146 โทรสาร 075-656156  
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
หัวข้อ วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างซุ้มประตูหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านเกาะจำ (ดู : 20) 18 มี.ค. 2562
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนสายกุโบร์ หมู่ที่ 2 บ้านเกาะปู (ดู : 19) 14 มี.ค. 2562
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างซุ้มประตูหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านเกาะจำ (ดู : 19) 14 มี.ค. 2562
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายติงลิหง้อ – กีดอล หมู่ที่ 5 บ้านติงไหร (ดู : 19) 12 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านหลังเกาะ (ดู : 20) 14 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการบุกเบิกถนนสายอ่าวยะสา หมู่ที่ 3 บ้านเกาะจำ (ดู : 22) 7 ก.พ. 2562
ประกาศราคากลางโครงการบุกเบิกถนนสายอ่าวยะสา หมู่ที่ 3 บ้านเกาะจำ (ดู : 22) 6 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารหลบภัยสึนามิบ้านเกาะศรีบอยา หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 20) 21 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องซัมเมอร์ส ขนาด 2 แรงม้า หมู่ที่ 1 (ดู : 21) 21 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยท่าเรือเก่า หมู่ที่ 4 (ดู : 19) 15 ม.ค. 2562
โครงการก่อสร้างอาคารหลบภัยสึนามิบ้านเกาะศรีบอยา หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 182) 4 ม.ค. 2562
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำซับเมอร์ส ขนาด ๒ แรงม้า หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 158) 3 ม.ค. 2562
ประกาศเผยแพร่แผน โครงการก่อสร้างอาคารหลบภัยสึนามิบ้านเกาะศรีบอยา หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 19) 2 ม.ค. 2562
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยท่าเรือเก่า หมู่ที่ 4 (ดู : 19) 2 ม.ค. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยท่าเรือเก่า หมู่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 132) 2 ม.ค. 2562
ประกาศเผยแพร่แผนโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องซัมเมอร์ส ขนาด 2 แรงม้า หมู่ที่ 1 (ดู : 20) 28 ธ.ค. 2561
ประกาศเผยแพร่แผนโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยท่าเรือเก่า หมู่ที่ 4 (ดู : 19) 26 ธ.ค. 2561
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารหลบภัยสึนามิบ้านเกาะศรีบอยา หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 19) 24 ธ.ค. 2561
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยท่าเรือเก่า หมู่ที่ 4 (ดู : 20) 24 ธ.ค. 2561
โครงการปรับซ่อมแซมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 138) 24 ก.ย. 2561
โครงการซ่อมแซมเขื่อนกั้นน้ำ หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 124) 24 ก.ย. 2561
โครงการปรับปรุงถนนสายสามแยกทุ่งสาธารณะ-แหลมสน หมู่ที่ 1 (ดู : 140) 24 ส.ค. 2561
โครงการปรับปรุงถนนสายท่าเรือคลองเตาะ-ท่าเรือคลองเตาะใหญ่ หมู่ที่ 1 (ดู : 111) 24 ส.ค. 2561
โครงการก่อสร้างรั้วรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะปู หมู่ 2 (ดู : 120) 20 ส.ค. 2561
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรั้วรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เกาะปู ม.2 (ดู : 110) 16 ส.ค. 2561
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกกุโบร์-หัวท่า หมู่ที่ ๗ (ดู : 138) 7 ก.ค. 2561
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายหมู่บ้านกลาโหมบ้านเกาะจำ หมู่ที่ ๓ (ดู : 138) 7 ก.ค. 2561
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วสาธารณประโยชน์ (ดู : 136) 7 ก.ค. 2561
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์อเนกประสงค์บ้านเกาะฮั่ง หมู่ที่ ๔ (ดู : 153) 7 ก.ค. 2561
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารท่าเรือคลองเตาะใหญ่ (ดู : 128) 7 ก.ค. 2561
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านลูโบ๊ะ-แหลมใหญ่ (ดู : 157) 7 ก.ค. 2561
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งโคมไฟสาธารณะ แบบหลอดฟลูออเรสเซนต์คู่ (ดู : 153) 7 ก.ค. 2561
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งป้ายชื่อถนน-ป้ายชื่อซอยพร้อมติดตั้ง (ดู : 152) 7 ก.ค. 2561
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วสาธารณประโยชน์ (ดู : 157) 7 ก.ค. 2561
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (โครงการเสริมเหล็ก หมู่บ้านกลาโหม เกาะจำ ม.3) (ดู : 100) 8 มิ.ย. 2561
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยสี่บ่อ หมู่ที่ ๑ บ้านคลองเตาะ (ดู : 100) 6 ธ.ค. 2560
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเกาะจำ หมู่ที่ ๓ บ้านเกาะจำ (ดู : 98) 6 ธ.ค. 2560
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ บ้านเกาะปู (ดู : 102) 27 พ.ย. 2560
การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งาน (ดู : 127) 9 ต.ค. 2560
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื่อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2561 (ดู : 108) 2 ต.ค. 2560
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
 
230 หมู่ที่ 8 ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130
โทรศัพท์ : 075-656-146 โทรสาร : 075-656-156
Copyright © 2018. www.kohsriboya.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs