Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
เมนูหลัก
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  นโยบายการบริหาร
  บทบาทและหน้าที่
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
  การส่งเสริมความโปร่งใส
  ข้อมูลผู้บริหาร
  มาตรการด้านความโปร่งใส
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
แผนพัฒนา
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  แผนพัฒนาบุคลากร
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
รายงาน
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานผลการควบคุมภายใน
ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา อบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  สาส์นจากนายก
  รายงานผลการปฎิบัติงาน
  รายงานการประชุมสภา
  ระเบียบกฎหมาย อบต.
  รายงานคณะบริหาร
  รายงานสถานะการเงิน
  ติดตามประเมิณผลแผน
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนดำเนินงาน
  สรุปจัดซื้อจัดจ้าง
  ขั้นตอน / ระยะเวลาให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
  ขั้นตอนการชำระภาษี
  ขั้นตอนการขออนุญาตการก่อสร้าง
  ขั้นตอนการขออนุญาตขุดเจาะบาดาล
  ขั้นตอนการขออนุญาตการขุดดินถมดิน
  ขั้นตอนการขออนุญาตประกอบกิจการประเภทที่ 3 (น้ำมัน)
  ขั้นตอนการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น
  จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยผู้สูงอายุ
  ขั้นตอนการขอข้อมูลข่าวสาร
  ขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์
  คู่มือประชาชน กระบวนงานบริการ
  คู่มือการปฎิบัติงาน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
     
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
QR Code
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา 230 หมู่ที่ 8 ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130 โทรศัพท์ 075-656146 โทรสาร 075-656156  
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2564 (ดู : 2) 18 ม.ค. 2564
หลักเกณฑ์การตรวจคัดกรองการเดินทางออกนอกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุด (ดู : 9) 15 ม.ค. 2564
รับสมัครงาน พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ดู : 17) 8 ม.ค. 2564
สำเนารายงานผลการตรวจสอบงบการเงินของ สตง. ประจำปี 2563 (ดู : 11) 14 ธ.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยาเรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) ตาม พ.ร.บ.ภาษีและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (ดู : 158) 30 พ.ย. 2563
กำหนดอัตราภาษีป้าย ฉบับใหม่ประจำปี 2564 (ดู : 40) 30 พ.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา เรื่องการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 42) 30 ก.ย. 2563
ขอเชิญให้ผู้สูงอายุที่มีครบ 60 ปีบริบูรณ์ และผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีในปีงบประมาณ 2565 นับจนถึงวีนที่ 1 กันยายน 2565 มาลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา (ดู : 29) 29 ก.ย. 2563
เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (ดู : 61) 28 ส.ค. 2563
ยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ดู : 57) 24 ส.ค. 2563
แจ้งเปลี่ยนแปลงวัน เวลา ฉีดวัคซีน และทำหมัน ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า (ดู : 56) 7 ส.ค. 2563
ผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอป น้ำพริกตำมือ (ดู : 56) 2 ก.ค. 2563
เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ (ดู : 61) 15 มิ.ย. 2563
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอก (EIT) องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 61) 1 มิ.ย. 2563
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใน (IIT) องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 56) 1 มิ.ย. 2563
ประกาศเรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) เพิ่มเติม ตาม พ.ร.บ.ภาษีและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 (ดู : 55) 26 พ.ค. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา ขอความร่วมมือประชาชนสแกนคิวอาร์โค้ด "ไทยชนะ" เพื่อเช็คอินก่อนเข้ารับบริการ และเช็คเอ้าท์หลังใช้บริการ เพื่อประเมินสุขลักษณะ ทั้งนี้เพื่อการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) (ดู : 54) 22 พ.ค. 2563
คำสั่งเรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ช่วยเหลือประชาชนในการแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) (ดู : 63) 8 พ.ค. 2563
ประกาศเรื่อง ปิดตลาดนัดบ้านแหลมกรวด หมู่ที่ 8 บ้านแหลมกรวด (ดู : 51) 10 เม.ย. 2563
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ ฉบับที่ 9/2563 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ดู : 57) 8 เม.ย. 2563
ประกาศเรื่อง แนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับเทศกาลประเพณีสงกรานต์ (ดู : 50) 7 เม.ย. 2563
รายงานการดำเนินงานตามแผนงาน ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 53) 3 เม.ย. 2563
ประกาศเรื่อง เลื่อนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 ตามโครงการการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี 2563 (ดู : 52) 3 เม.ย. 2563
ประกาศเรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 8/2563 (ดู : 53) 3 เม.ย. 2563
ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 2) (ดู : 50) 2 เม.ย. 2563
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ ฉบับที่ 3/2563 ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เรื่อง ให้ผู้สัมผัสผู้ป่วยโรคเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) มารายงานตัว (ดู : 56) 29 มี.ค. 2563
มาตรการ COVID-19 ของมัสยิดในจังหวัดกระบี่ (ดู : 49) 27 มี.ค. 2563
การดำเนินการกรณีการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรืออุปกรณ์การแพทย์ หรือการจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (ดู : 60) 27 มี.ค. 2563
การชำระภาษี ปี 2563 (ดู : 57) 27 มี.ค. 2563
ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.2562 โดยจะเริ่มชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหลังจากได้รับแจ้งการประเมินภายในสิงหาคม 2563 เป็นต้นไป (ดู : 63) 27 มี.ค. 2563
ประกาศ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ ฉบับที่ 3/2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ดู : 61) 23 มี.ค. 2563
ขอความร่วมมือจัดทำแผนปฎิบัติการค้นหาเฝ้าระวัง และป้องกันโรค ระดับอำเภอและหมู่บ้าน กรณีผู้เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ดู : 56) 21 มี.ค. 2563
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ ฉบับที่ 1/2563 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ดู : 59) 20 มี.ค. 2563
ขอเชิญชวนเข้าร่วม“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง” ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 61) 5 มี.ค. 2563
การขึ้นทะเบียนสุนัข - แมว (ดู : 45) 2 มี.ค. 2563
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ (ดู : 65) 12 ก.พ. 2563
ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนสำหรับผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดู : 74) 11 ก.พ. 2563
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 (ดู : 46) 10 ก.พ. 2563
โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว ปีงบประมาณ 2563 (ดู : 49) 30 ม.ค. 2563
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) (ดู : 80) 30 ม.ค. 2563
พรุ่งนี้เวลา 08.00 น. แจ้งร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ณ ศาลาประชาคม อำเภอเหนือคลอง การแต่งกายข้าราชการชุดเครื่องแบบปกติขาว ประชาชน เสื้อผ้าไทย โทนสีเหลือง (ดู : 94) 4 ธ.ค. 2562
อบต.เกาะศรีบอยาขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้นำ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผอ.รพสต.อสม.ผอ.รร. สอบต.ทุกท่านเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ2562 ในวันที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00น. ณ ที่ทำการอบต.เกาะศรีบอยา รายละเอียด ตามหนังสือข้างท้ายนี้ ขอบคุณค่ะ (ดู : 81) 3 ธ.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์ อำเภอเหนือคลองจัดโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เพื่อถวายความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 14.00 ณ ลานกิจกรรมหาดยาว หมู่ที่ 4 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ (ดู : 96) 29 พ.ย. 2562
รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 72) 11 ต.ค. 2562
รายงานการดำเนินงานตามแผนงาน ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 52) 7 ต.ค. 2562
แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 50) 3 ต.ค. 2562
การให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการในช่วงเวลาพักเที่ยง (ดู : 17) 2 ต.ค. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้บริหาร พนักงาน ผู้นำชุมชนตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคขยะเหลือใช้จากครัวเรือน (ดู : 94) 11 ก.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจปี 2562 "ชิม ช็อป ใช้" เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ (ดู : 90) 2 ก.ย. 2562
ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก ฉบับที่1 (42/2562) เรื่องฝนตกหนักและคลื่นลมแรง (ดู : 70) 25 ส.ค. 2562
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ ปีงบประมาณ 2562 (ดู : 80) 23 ส.ค. 2562
ประกาศเกี่ยวกับการจำกัดใช้สารเคมีเกษตร พาราควอต ไกลโฟเซต และครอร์ไพริฟอส สำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลองจึงได้เปิดรับสมัครเกษตรกรอบรมเเละทดสอบความรู้การใช้สารเคมีการเกษตรด้วยตนเอง (ดู : 75) 9 ส.ค. 2562
การจัดการแข่งขันกีฬาเรือพายซีคยัค ประเภทนักท่องเที่ยว (ดู : 85) 11 มิ.ย. 2562
การขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 86) 30 พ.ค. 2562
นายก อบต.เกาะศรีบอยา แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 (ดู : 174) 28 พ.ค. 2562
เชิญรับชม MV เพลง 3 อาร์สา เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมในการลด คัดแยกขยะด้วยหลักการ 3R (ดู : 102) 16 พ.ค. 2562
อบต. เกาะศรีบอยาจัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 (ดู : 89) 12 พ.ค. 2562
อบต. เกาะศรีบอยาจัดโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เมื่อวันที่ 24-26 เมษายน 2562 (ดู : 87) 11 พ.ค. 2562
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ (ดู : 87) 10 พ.ค. 2562
ขอประขาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียภายนอกเข่น ผู้รับเหมา ผู้มาเสียภาษี ผู้รับเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯเข้าตอบแบบสอบถามประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของอบต.เกาะศรีบอยา. รายละเอียดตามประกาศข้างต้น. และขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมตอบแบบสอบถามค่ะ (ดู : 89) 3 พ.ค. 2562
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
 
230 หมู่ที่ 8 ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130
โทรศัพท์ : 075-656-146 โทรสาร : 075-656-156
Copyright © 2018. www.kohsriboya.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs