Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
เมนูหลัก
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  นโยบายการบริหาร
  บทบาทและหน้าที่
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
  การส่งเสริมความโปร่งใส
  ข้อมูลผู้บริหาร
  มาตรการด้านความโปร่งใส
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  คำสั่งเกี่ยวข้องกับงานบุคคล
แผนพัฒนา
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  แผนพัฒนาบุคลากร
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  E-Service
 
รายงาน
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานผลการควบคุมภายใน
ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา อบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  สาส์นจากนายก
  รายงานผลการปฎิบัติงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานคณะบริหาร
  ติดตามประเมิณผลแผน
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนดำเนินงาน
  สรุปจัดซื้อจัดจ้าง
  ขั้นตอน / ระยะเวลาให้บริการ
  ระเบียบกฎหมาย อบต.
  รายงานสถานะการเงิน
  ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
คู่มือสำหรับประชาชน
  ขั้นตอนการชำระภาษี
  ขั้นตอนการขอข้อมูลข่าวสาร
  ขั้นตอนการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น
  ขั้นตอนการขออนุญาตประกอบกิจการประเภทที่ 3 (น้ำมัน)
  คู่มือการปฎิบัติงาน
  ขั้นตอนการขออนุญาตการขุดดินถมดิน
  ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
  ขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์
  ขั้นตอนการขออนุญาตการก่อสร้าง
  ขั้นตอนการขออนุญาตขุดเจาะบาดาล
  คู่มือประชาชน กระบวนงานบริการ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
     
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
QR Code
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา 230 หมู่ที่ 8 ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130 โทรศัพท์ 075-656146 โทรสาร 075-656156  
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ขอเชิญชวนผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลเกาะศรีบอยา ที่มีอายุอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ 2566 (ดู : 8) 5 ต.ค. 2564
จดหมายข่าว แจ้งข้อมูลชำระภาษี ประจำปี2565 (ดู : 71) 23 ส.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา เรื่องขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (ดู : 23) 24 มิ.ย. 2564
จดหมายข่าว กำหนดการเดินทางไปชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 (ดู : 34) 14 มิ.ย. 2564
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 26) 4 มิ.ย. 2564
ดาวน์โหลดสื่อประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจการจดทะเบียนก่อตั้ง (ดู : 43) 23 เม.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์มาตรการ D-M-H-T-T (ดู : 53) 21 เม.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์ม Thai Stop COVID Plus (ดู : 91) 21 เม.ย. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) (ดู : 37) 1 เม.ย. 2564
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ แหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ดู : 56) 23 ก.พ. 2564
ประชาสัมพันธ์สื่อสารเตือนภัยทางการเงิน (ดู : 50) 25 ม.ค. 2564
การรับสมัครผู้เข้าแข่งขันในงานแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 10 (ดู : 51) 22 ม.ค. 2564
โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2564 (ดู : 59) 18 ม.ค. 2564
หลักเกณฑ์การตรวจคัดกรองการเดินทางออกนอกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุด (ดู : 59) 15 ม.ค. 2564
รับสมัครงาน พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ดู : 73) 8 ม.ค. 2564
การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564 (ดู : 30) 4 ม.ค. 2564
สำเนารายงานผลการตรวจสอบงบการเงินของ สตง. ประจำปี 2563 (ดู : 56) 14 ธ.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยาเรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) ตาม พ.ร.บ.ภาษีและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (ดู : 248) 30 พ.ย. 2563
กำหนดอัตราภาษีป้าย ฉบับใหม่ประจำปี 2564 (ดู : 151) 30 พ.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา เรื่องการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 108) 30 ก.ย. 2563
ขอเชิญให้ผู้สูงอายุที่มีครบ 60 ปีบริบูรณ์ และผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีในปีงบประมาณ 2565 นับจนถึงวีนที่ 1 กันยายน 2565 มาลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา (ดู : 76) 29 ก.ย. 2563
แจ้งผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ดู : 10) 28 ก.ย. 2563
เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (ดู : 113) 28 ส.ค. 2563
ยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ดู : 116) 24 ส.ค. 2563
แจ้งเปลี่ยนแปลงวัน เวลา ฉีดวัคซีน และทำหมัน ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า (ดู : 107) 7 ส.ค. 2563
เรื่อง ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2564 (ดู : 8) 29 ก.ค. 2563
ผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอป น้ำพริกตำมือ (ดู : 105) 2 ก.ค. 2563
เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ (ดู : 119) 15 มิ.ย. 2563
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอก (EIT) องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 123) 1 มิ.ย. 2563
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใน (IIT) องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 112) 1 มิ.ย. 2563
แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภดส.1)ประจำปี2563 (ดู : 12) 31 พ.ค. 2563
ประกาศเรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) เพิ่มเติม ตาม พ.ร.บ.ภาษีและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 (ดู : 118) 26 พ.ค. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา ขอความร่วมมือประชาชนสแกนคิวอาร์โค้ด "ไทยชนะ" เพื่อเช็คอินก่อนเข้ารับบริการ และเช็คเอ้าท์หลังใช้บริการ เพื่อประเมินสุขลักษณะ ทั้งนี้เพื่อการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) (ดู : 112) 22 พ.ค. 2563
คำสั่งเรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ช่วยเหลือประชาชนในการแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) (ดู : 125) 8 พ.ค. 2563
ประกาศเรื่อง ปิดตลาดนัดบ้านแหลมกรวด หมู่ที่ 8 บ้านแหลมกรวด (ดู : 107) 10 เม.ย. 2563
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ ฉบับที่ 9/2563 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ดู : 113) 8 เม.ย. 2563
ประกาศเรื่อง แนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับเทศกาลประเพณีสงกรานต์ (ดู : 117) 7 เม.ย. 2563
รายงานการดำเนินงานตามแผนงาน ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 110) 3 เม.ย. 2563
ประกาศเรื่อง เลื่อนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 ตามโครงการการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี 2563 (ดู : 110) 3 เม.ย. 2563
ประกาศเรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 8/2563 (ดู : 109) 3 เม.ย. 2563
ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 2) (ดู : 108) 2 เม.ย. 2563
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ ฉบับที่ 3/2563 ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เรื่อง ให้ผู้สัมผัสผู้ป่วยโรคเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) มารายงานตัว (ดู : 115) 29 มี.ค. 2563
มาตรการ COVID-19 ของมัสยิดในจังหวัดกระบี่ (ดู : 110) 27 มี.ค. 2563
การดำเนินการกรณีการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรืออุปกรณ์การแพทย์ หรือการจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (ดู : 115) 27 มี.ค. 2563
การชำระภาษี ปี 2563 (ดู : 121) 27 มี.ค. 2563
ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.2562 โดยจะเริ่มชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหลังจากได้รับแจ้งการประเมินภายในสิงหาคม 2563 เป็นต้นไป (ดู : 129) 27 มี.ค. 2563
ประกาศ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ ฉบับที่ 3/2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ดู : 119) 23 มี.ค. 2563
ขอความร่วมมือจัดทำแผนปฎิบัติการค้นหาเฝ้าระวัง และป้องกันโรค ระดับอำเภอและหมู่บ้าน กรณีผู้เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ดู : 112) 21 มี.ค. 2563
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ ฉบับที่ 1/2563 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ดู : 106) 20 มี.ค. 2563
ขอเชิญชวนเข้าร่วม“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง” ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 109) 5 มี.ค. 2563
การขึ้นทะเบียนสุนัข - แมว (ดู : 104) 2 มี.ค. 2563
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ (ดู : 111) 12 ก.พ. 2563
ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนสำหรับผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดู : 132) 11 ก.พ. 2563
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 (ดู : 98) 10 ก.พ. 2563
โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว ปีงบประมาณ 2563 (ดู : 120) 30 ม.ค. 2563
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) (ดู : 141) 30 ม.ค. 2563
พรุ่งนี้เวลา 08.00 น. แจ้งร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ณ ศาลาประชาคม อำเภอเหนือคลอง การแต่งกายข้าราชการชุดเครื่องแบบปกติขาว ประชาชน เสื้อผ้าไทย โทนสีเหลือง (ดู : 162) 4 ธ.ค. 2562
อบต.เกาะศรีบอยาขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้นำ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผอ.รพสต.อสม.ผอ.รร. สอบต.ทุกท่านเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ2562 ในวันที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00น. ณ ที่ทำการอบต.เกาะศรีบอยา รายละเอียด ตามหนังสือข้างท้ายนี้ ขอบคุณค่ะ (ดู : 144) 3 ธ.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์ อำเภอเหนือคลองจัดโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เพื่อถวายความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 14.00 ณ ลานกิจกรรมหาดยาว หมู่ที่ 4 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ (ดู : 160) 29 พ.ย. 2562
รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 130) 11 ต.ค. 2562
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
 
230 หมู่ที่ 8 ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130
โทรศัพท์ : 075-656-146 โทรสาร : 075-656-156
Copyright © 2018. www.kohsriboya.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs