Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
เมนูหลัก
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  นโยบายการบริหาร
  บทบาทและหน้าที่
แผนพัฒนา
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การประเมินผลแผนพัฒนา
 
รายงาน
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานผลการควบคุมภายใน
ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา อบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  สาส์นจากนายก
  รายงานผลการปฎิบัติงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานคณะบริหาร
  รายงานสถานะการเงิน
  ติดตามประเมิณผลแผน
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนดำเนินงาน
  สรุปจัดซื้อจัดจ้าง
  ขั้นตอน / ระยะเวลาให้บริการ
  ขั้นตอนการชำระภาษี
  ขั้นตอนการขออนุญาตการก่อสร้าง
  ระเบียบกฎหมาย อบต.
สำหรับผู้ดูแลระบบ
     
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา 230 หมู่ที่ 8 ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130 โทรศัพท์ 075-656-156 / 086-278-7764  
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณถัดไปมาลงทะเบียน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา (ดู : 13) 20 ก.ย. 2561
อบต.เกาะศรีบอยา เชิญชวนงดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง (ดู : 20) 23 ส.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์ลงทะเบียน เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดู : 38) 10 ก.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์ "การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562" (ดู : 29) 2 ก.ค. 2561
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (ดู : 3) 27 เม.ย. 2561
ประกาศชำระภาษีบำรุงท้องที่,ป้าย,โรงเรือนและที่ดิน (ดู : 28) 29 ธ.ค. 2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561 ถึงปี พ.ศ.2564 (ดู : 24) 29 ธ.ค. 2560
โครงการศาลาหลบภัย (ดู : 19) 14 ธ.ค. 2560
โครงการเสริมเหล็กซอยสี่บ่อ (ดู : 20) 14 ธ.ค. 2560
โครงการเสริมเหล็กบ้านเกาะจำ (ดู : 21) 14 ธ.ค. 2560
โครงการซอยลงหาด (ดู : 18) 14 ธ.ค. 2560
ประกาศประชาสัมพันธ์ เถี่ยวกับการชำระภาษีประจำปี 2561-2564 (ดู : 19) 1 ธ.ค. 2560
ประกาศโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ลานกีฬาเอนกประสงค์ (ดู : 20) 1 ธ.ค. 2560
ประกาศโครงการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 (ดู : 23) 1 ธ.ค. 2560
งบการเงินประจำปี 2560 (ดู : 21) 17 ต.ค. 2560
 
 หน้า  1 | 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
 
230 หมู่ที่ 8 ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130
โทรศัพท์ : 075-656-146 โทรสาร : 075-656-156
Copyright © 2018. www.kohsriboya.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs