Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
เมนูหลัก
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  นโยบายการบริหาร
  บทบาทและหน้าที่
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
  การส่งเสริมความโปร่งใส
แผนพัฒนา
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
รายงาน
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานผลการควบคุมภายใน
ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา อบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  สาส์นจากนายก
  รายงานผลการปฎิบัติงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานคณะบริหาร
  รายงานสถานะการเงิน
  ติดตามประเมิณผลแผน
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนดำเนินงาน
  สรุปจัดซื้อจัดจ้าง
  ขั้นตอน / ระยะเวลาให้บริการ
  ขั้นตอนการชำระภาษี
  ขั้นตอนการขออนุญาตการก่อสร้าง
  ระเบียบกฎหมาย อบต.
  ขั้นตอนการขออนุญาตขุดเจาะบาดาล
  ขั้นตอนการขออนุญาตการขุดดินถมดิน
  ขั้นตอนการขออนุญาตประกอบกิจการประเภทที่ 3 (น้ำมัน)
  ขั้นตอนการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น
สำหรับผู้ดูแลระบบ
     
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
QR Code
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา 230 หมู่ที่ 8 ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130 โทรศัพท์ 075-656-156 / 086-278-7764  
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประชาสัมพันธ์การใช้งาน แพลตฟอร์ม Airbnb (ดู : 17) 10 ม.ค. 2562
วันทั่ 3 มกราคม 2562 เวลา 11.00 น. มีการประชุมชี้แจงข้าราชการพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา เพื่อรับทราบแนวทางขั้นตอนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (ดู : 25) 3 ม.ค. 2562
ประกาศพื้นที่เลี่ยงภัย ฝนตกหนักถุงหนักมา ลมกระโชกแรมพายุ ปาบึก (PABUK) (ดู : 45) 2 ม.ค. 2562
จดหมายข่าวประจำเดือนธันวาคม (ดู : 50) 28 ธ.ค. 2561
จดหมายข่าว กองคลัง การจัดเก็บภาษีประจำ 2562 (ดู : 28) 24 ธ.ค. 2561
หนังสือรับรอง (ดู : 31) 19 ธ.ค. 2561
ขอเชิญร่วมงานเมาว์ลิดกลาง งานวันแห่งครอบครัว คุรุสัมพันธ์อิสลาม แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (ดู : 28) 19 ธ.ค. 2561
เรื่องแผนกำหนดการลงพื้นที่จัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือน ภาษีที่ดิน ประจำปี 2562 (ดู : 21) 17 ธ.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์การแจ้งประเมินและชำระภาษีประจำปี งบประมาณ 2562 (ดู : 19) 17 ธ.ค. 2561
แผนกำหนดการลงพื้นที่จัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2562 (ดู : 21) 17 ธ.ค. 2561
คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 (ดู : 27) 14 ธ.ค. 2561
การเตรียมเอกสารเพื่อรับเงินโครงการไร่ละ 1800 บาท (ดู : 29) 12 ธ.ค. 2561
ข่าวดี พี่น้องชาวสวนปาล์ม รัฐสนับสนุนเงินช่วยเหลือค่าบริหารจัดการสวนปาล์ม (ดู : 28) 7 ธ.ค. 2561
โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง (ดู : 24) 7 ธ.ค. 2561
การเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับบุคลากร ปีงบประมาณ 2561 (ดู : 29) 7 ธ.ค. 2561
สิทธิการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ดู : 30) 5 ธ.ค. 2561
รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 (ดู : 25) 4 ธ.ค. 2561
กำหนดการพิธีมอบเสื้อยืดพระราชทาน กิจกรรม Bike อุ่นไอรัก ของจังหวัดกระบี่ (ดู : 28) 4 ธ.ค. 2561
ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2561 (ดู : 31) 3 ธ.ค. 2561
รับขึ้นทะเบียน "โครงการเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ 2562 " (ดู : 43) 8 พ.ย. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา แจ้งประชาสัมพันธ์การเข้าระบบเพื่อกรอกข้อมูลประเมิน ITA สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และภายนอก (IIT) (ดู : 55) 8 พ.ย. 2561
รายงานงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2561 (ดู : 41) 5 พ.ย. 2561
ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณถัดไปมาลงทะเบียน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา (ดู : 56) 20 ก.ย. 2561
อบต.เกาะศรีบอยา เชิญชวนงดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง (ดู : 66) 23 ส.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์ลงทะเบียน เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดู : 81) 10 ก.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์ "การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562" (ดู : 69) 2 ก.ค. 2561
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (ดู : 39) 27 เม.ย. 2561
ประกาศชำระภาษีบำรุงท้องที่,ป้าย,โรงเรือนและที่ดิน (ดู : 69) 29 ธ.ค. 2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561 ถึงปี พ.ศ.2564 (ดู : 65) 29 ธ.ค. 2560
โครงการศาลาหลบภัย (ดู : 56) 14 ธ.ค. 2560
โครงการเสริมเหล็กซอยสี่บ่อ (ดู : 56) 14 ธ.ค. 2560
โครงการเสริมเหล็กบ้านเกาะจำ (ดู : 56) 14 ธ.ค. 2560
โครงการซอยลงหาด (ดู : 54) 14 ธ.ค. 2560
ประกาศประชาสัมพันธ์ เถี่ยวกับการชำระภาษีประจำปี 2561-2564 (ดู : 59) 1 ธ.ค. 2560
ประกาศโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ลานกีฬาเอนกประสงค์ (ดู : 56) 1 ธ.ค. 2560
ประกาศโครงการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 (ดู : 61) 1 ธ.ค. 2560
งบการเงินประจำปี 2560 (ดู : 57) 17 ต.ค. 2560
ขั้นตอนและคำแนะนำเกี่ยวกับภาษี (ดู : 37) ธ.ค.
 
 หน้า  1 | 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
 
230 หมู่ที่ 8 ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130
โทรศัพท์ : 075-656-146 โทรสาร : 075-656-156
Copyright © 2018. www.kohsriboya.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs