Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
เมนูหลัก
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  นโยบายการบริหาร
  บทบาทและหน้าที่
แผนพัฒนา
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การประเมินผลแผนพัฒนา
 
รายงาน
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานผลการควบคุมภายใน
ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา อบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  สาส์นจากนายก
  รายงานผลการปฎิบัติงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานคณะบริหาร
  รายงานสถานะการเงิน
  ติดตามประเมิณผลแผน
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนดำเนินงาน
  สรุปจัดซื้อจัดจ้าง
  ขั้นตอน / ระยะเวลาให้บริการ
  ขั้นตอนการชำระภาษี
  ขั้นตอนการขออนุญาตการก่อสร้าง
  ระเบียบกฎหมาย อบต.
สำหรับผู้ดูแลระบบ
     
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา 230 หมู่ที่ 8 ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130 โทรศัพท์ 075-656-156 / 086-278-7764  
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
หัวข้อ วันที่
โครงการปรับซ่อมแซมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 6) 24 ก.ย. 2561
โครงการซ่อมแซมเขื่อนกั้นน้ำ หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 6) 24 ก.ย. 2561
โครงการปรับปรุงถนนสายสามแยกทุ่งสาธารณะ-แหลมสน หมู่ที่ 1 (ดู : 19) 24 ส.ค. 2561
โครงการปรับปรุงถนนสายท่าเรือคลองเตาะ-ท่าเรือคลองเตาะใหญ่ หมู่ที่ 1 (ดู : 11) 24 ส.ค. 2561
โครงการก่อสร้างรั้วรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะปู หมู่ 2 (ดู : 16) 20 ส.ค. 2561
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกกุโบร์-หัวท่า หมู่ที่ ๗ (ดู : 28) 7 ก.ค. 2561
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายหมู่บ้านกลาโหมบ้านเกาะจำ หมู่ที่ ๓ (ดู : 30) 7 ก.ค. 2561
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วสาธารณประโยชน์ (ดู : 29) 7 ก.ค. 2561
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์อเนกประสงค์บ้านเกาะฮั่ง หมู่ที่ ๔ (ดู : 49) 7 ก.ค. 2561
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารท่าเรือคลองเตาะใหญ่ (ดู : 23) 7 ก.ค. 2561
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านลูโบ๊ะ-แหลมใหญ่ (ดู : 42) 7 ก.ค. 2561
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งโคมไฟสาธารณะ แบบหลอดฟลูออเรสเซนต์คู่ (ดู : 45) 7 ก.ค. 2561
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งป้ายชื่อถนน-ป้ายชื่อซอยพร้อมติดตั้ง (ดู : 47) 7 ก.ค. 2561
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วสาธารณประโยชน์ (ดู : 43) 7 ก.ค. 2561
การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งาน (ดู : 21) 9 ต.ค. 2560
 
 หน้า  1 | 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
 
230 หมู่ที่ 8 ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130
โทรศัพท์ : 075-656-146 โทรสาร : 075-656-156
Copyright © 2018. www.kohsriboya.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs