Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
เมนูหลัก
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  นโยบายการบริหาร
  บทบาทและหน้าที่
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
  การส่งเสริมความโปร่งใส
  ข้อมูลผู้บริหาร
  มาตรการด้านความโปร่งใส
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
แผนพัฒนา
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  แผนพัฒนาบุคลากร
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  E-Service
 
รายงาน
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานผลการควบคุมภายใน
ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา อบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  สาส์นจากนายก
  รายงานผลการปฎิบัติงาน
  รายงานการประชุมสภา
  ระเบียบกฎหมาย อบต.
  รายงานคณะบริหาร
  รายงานสถานะการเงิน
  ติดตามประเมิณผลแผน
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนดำเนินงาน
  สรุปจัดซื้อจัดจ้าง
  ขั้นตอน / ระยะเวลาให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
  ขั้นตอนการชำระภาษี
  ขั้นตอนการขออนุญาตการก่อสร้าง
  ขั้นตอนการขออนุญาตขุดเจาะบาดาล
  ขั้นตอนการขออนุญาตการขุดดินถมดิน
  ขั้นตอนการขออนุญาตประกอบกิจการประเภทที่ 3 (น้ำมัน)
  ขั้นตอนการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น
  จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยผู้สูงอายุ
  ขั้นตอนการขอข้อมูลข่าวสาร
  ขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์
  คู่มือประชาชน กระบวนงานบริการ
  คู่มือการปฎิบัติงาน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
     
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
QR Code
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา 230 หมู่ที่ 8 ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130 โทรศัพท์ 075-656146 โทรสาร 075-656156  
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
หัวข้อ วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสระเก็บน้ำหมูที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 66) 21 ธ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายมัสยิดบ้านเกาะจำ หมู่ที่ 3 (ดู : 149) 18 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องซัมเมอร์ส ขนาด 2 แรงม้า หมู่ที่ 2 (ดู : 119) 12 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายมัสยิดบ้านเกาะจำ หมู่ที่ 3 (ดู : 113) 20 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยวันช่วย หมู่ที่ 4 (ดู : 67) 20 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงหอถังประปา, ท่อเมนส่งน้ำและอาคารโรงสูบ หมู่ที่ 6 (ดู : 73) 17 เม.ย. 2563
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยวันช่วย หมู่ที่ 4 (ดู : 75) 17 เม.ย. 2563
ประกาศราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องซัมเมอร์ส ขนาด 2 แรงม้า หมู่ที่ 2 (ดู : 73) 14 เม.ย. 2563
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงหอถังประปา, ท่อเมนส่งน้ำและอาคารโรงสูบ หมู่ที่ 6 (ดู : 68) 14 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกสระน้ำบ้านเกาะฮั่ง หมู่ที่ 4 (สระคลองพร้าว) (ดู : 75) 14 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกสระน้ำบ้านเกาะฮั่ง หมู่ที่ 4 (สระบนควน)) (ดู : 74) 14 เม.ย. 2563
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกสระน้ำบ้านเกาะฮั่ง หมู่ที่ 4 (สระคลองพร้าว) (ดู : 69) 10 เม.ย. 2563
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกสระน้ำบ้านเกาะฮั่ง หมู่ที่ 4 (สระบนควน)) (ดู : 67) 10 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องซัมเมอร์ส ขนาด 2 แรงม้า หมู่ที่ 5 (ดู : 74) 27 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องซัมเมอร์ส ขนาด 2 แรงม้า หมู่ที่ 3 (ดู : 72) 27 มี.ค. 2563
ประกาศราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องซัมเมอร์ส ขนาด 2 แรงม้า หมู่ที่ 3 (ดู : 78) 25 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงหอถังประปา, ท่อเมนส่งน้ำและอาคารโรงสูบ หมู่ที่ 7 (ดู : 71) 18 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกสระน้ำบ้านคลองเตาะ หมู่ที่ 1 (ดู : 77) 18 มี.ค. 2563
ประกาศราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องซัมเมอร์ส ขนาด 2 แรงม้า หมู่ที่ 5 (ดู : 73) 17 มี.ค. 2563
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกสระน้ำบ้านคลองเตาะ หมู่ที่ 1 (ดู : 70) 17 มี.ค. 2563
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงหอถังประปา, ท่อเมนส่งน้ำและอาคารโรงสูบ หมู่ที่ 7 (ดู : 67) 16 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (แบบหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม.) หมู่ที่ 5 (ดู : 68) 17 ก.พ. 2563
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (แบบหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม.) หมู่ที่ 5 (ดู : 71) 12 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องซัมเมอร์ส ขนาด 2 แรงม้า หมู่ที่ 7 (ดู : 75) 7 ก.พ. 2563
ประกาศราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องซัมเมอร์ส ขนาด 2 แรงม้า หมู่ที่ 7 (ดู : 70) 5 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องซัมเมอร์ส ขนาด 2 แรงม้า หมู่ที่ 6 (ดู : 70) 30 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์บ้านเกาะปู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 74) 28 ม.ค. 2563
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องซัมเมอร์ส ขนาด 2 แรงม้า หมู่ที่ 6 (ดู : 74) 16 ม.ค. 2563
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์บ้านเกาะปู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 68) 15 ม.ค. 2563
ประกาศเผยแพร่แผนโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์บ้านเกาะปู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 72) 23 ธ.ค. 2562
ประกาศเผยแพร่แผนโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องซัมเมอร์ส ขนาด 2 แรงม้า หมู่ที่ 6 (ดู : 67) 23 ธ.ค. 2562
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์บ้านเกาะปู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 76) 19 ธ.ค. 2562
ประกาศราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องซัมเมอร์ส ขนาด 2 แรงม้า หมู่ที่ 6 (ดู : 71) 19 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล (บ้านติงไหร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 79) 9 ก.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำ หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 74) 28 มิ.ย. 2562
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล (บ้านติงไหร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 74) 24 มิ.ย. 2562
ประกาศราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล (บ้านติงไหร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 72) 20 มิ.ย. 2562
ประกาศเผยแพร่แผนโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล (บ้านติงไหร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 77) 20 มิ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 3 บ้านเกาะจำ (ดู : 74) 17 มิ.ย. 2562
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำ หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 80) 13 มิ.ย. 2562
ประกาศเผยแพร่แผนโครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำ หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 78) 12 มิ.ย. 2562
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 3 บ้านเกาะจำ (ดู : 69) 12 มิ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (แบบหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม.) หมู่ที่ 1) (ดู : 67) 4 มิ.ย. 2562
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำ หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 73) 29 พ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล (บ้านเกาะปู) (ดู : 71) 28 พ.ค. 2562
ประกาศราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล (บ้านเกาะปู) (ดู : 73) 28 พ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกสระเก็บน้ำ หมู่ที่ 7 (ดู : 70) 27 พ.ค. 2562
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกสระเก็บน้ำ หมู่ที่ 7 (ดู : 66) 27 พ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดเกาะนกคอม (ดู : 78) 24 พ.ค. 2562
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดเกาะนกคอม (ดู : 76) 22 พ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 (ดู : 74) 17 พ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกตะกอนดินคลองคล้า (ดู : 75) 16 พ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ หมู่ 6 (ดู : 68) 16 พ.ค. 2562
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกตะกอนดินคลองคล้า (ดู : 73) 14 พ.ค. 2562
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ หมู่ 6 (ดู : 78) 14 พ.ค. 2562
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (แบบหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม.) หมู่ที่ 1) (ดู : 67) 10 พ.ค. 2562
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 (ดู : 70) 10 พ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการบุกเบิกถนน สายโรงเรียนบ้านติงไหร – คลองปีปี หมู่ที่ 5 บ้านติงไหร (ดู : 72) 17 เม.ย. 2562
ประกาศราคากลางโครงการบุกเบิกถนน สายโรงเรียนบ้านติงไหร – คลองปีปี หมู่ที่ 5 บ้านติงไหร (ดู : 79) 17 เม.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนสายกุโบร์ หมู่ที่ 2 บ้านเกาะปู (ดู : 67) 22 มี.ค. 2562
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
 
230 หมู่ที่ 8 ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130
โทรศัพท์ : 075-656-146 โทรสาร : 075-656-156
Copyright © 2018. www.kohsriboya.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs