Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
เมนูหลัก
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  นโยบายการบริหาร
  บทบาทและหน้าที่
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
  การส่งเสริมความโปร่งใส
  ข้อมูลผู้บริหาร
  มาตรการด้านความโปร่งใส
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
แผนพัฒนา
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  แผนพัฒนาบุคลากร
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
รายงาน
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานผลการควบคุมภายใน
ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา อบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  สาส์นจากนายก
  รายงานผลการปฎิบัติงาน
  รายงานการประชุมสภา
  ระเบียบกฎหมาย อบต.
  รายงานคณะบริหาร
  รายงานสถานะการเงิน
  ติดตามประเมิณผลแผน
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนดำเนินงาน
  สรุปจัดซื้อจัดจ้าง
  ขั้นตอน / ระยะเวลาให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
  ขั้นตอนการชำระภาษี
  ขั้นตอนการขออนุญาตการก่อสร้าง
  ขั้นตอนการขออนุญาตขุดเจาะบาดาล
  ขั้นตอนการขออนุญาตการขุดดินถมดิน
  ขั้นตอนการขออนุญาตประกอบกิจการประเภทที่ 3 (น้ำมัน)
  ขั้นตอนการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น
  จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยผู้สูงอายุ
  ขั้นตอนการขอข้อมูลข่าวสาร
  ขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์
  คู่มือประชาชน กระบวนงานบริการ
  คู่มือการปฎิบัติงาน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
     
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
QR Code
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา 230 หมู่ที่ 8 ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130 โทรศัพท์ 075-656146 โทรสาร 075-656156  
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
หัวข้อ วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสระเก็บน้ำหมูที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 13) 21 ธ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายมัสยิดบ้านเกาะจำ หมู่ที่ 3 (ดู : 86) 18 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องซัมเมอร์ส ขนาด 2 แรงม้า หมู่ที่ 2 (ดู : 72) 12 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายมัสยิดบ้านเกาะจำ หมู่ที่ 3 (ดู : 73) 20 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยวันช่วย หมู่ที่ 4 (ดู : 36) 20 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงหอถังประปา, ท่อเมนส่งน้ำและอาคารโรงสูบ หมู่ที่ 6 (ดู : 40) 17 เม.ย. 2563
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยวันช่วย หมู่ที่ 4 (ดู : 40) 17 เม.ย. 2563
ประกาศราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องซัมเมอร์ส ขนาด 2 แรงม้า หมู่ที่ 2 (ดู : 42) 14 เม.ย. 2563
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงหอถังประปา, ท่อเมนส่งน้ำและอาคารโรงสูบ หมู่ที่ 6 (ดู : 39) 14 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกสระน้ำบ้านเกาะฮั่ง หมู่ที่ 4 (สระคลองพร้าว) (ดู : 43) 14 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกสระน้ำบ้านเกาะฮั่ง หมู่ที่ 4 (สระบนควน)) (ดู : 40) 14 เม.ย. 2563
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกสระน้ำบ้านเกาะฮั่ง หมู่ที่ 4 (สระคลองพร้าว) (ดู : 38) 10 เม.ย. 2563
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกสระน้ำบ้านเกาะฮั่ง หมู่ที่ 4 (สระบนควน)) (ดู : 37) 10 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องซัมเมอร์ส ขนาด 2 แรงม้า หมู่ที่ 5 (ดู : 40) 27 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องซัมเมอร์ส ขนาด 2 แรงม้า หมู่ที่ 3 (ดู : 40) 27 มี.ค. 2563
ประกาศราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องซัมเมอร์ส ขนาด 2 แรงม้า หมู่ที่ 3 (ดู : 42) 25 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงหอถังประปา, ท่อเมนส่งน้ำและอาคารโรงสูบ หมู่ที่ 7 (ดู : 39) 18 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกสระน้ำบ้านคลองเตาะ หมู่ที่ 1 (ดู : 39) 18 มี.ค. 2563
ประกาศราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องซัมเมอร์ส ขนาด 2 แรงม้า หมู่ที่ 5 (ดู : 41) 17 มี.ค. 2563
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกสระน้ำบ้านคลองเตาะ หมู่ที่ 1 (ดู : 39) 17 มี.ค. 2563
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงหอถังประปา, ท่อเมนส่งน้ำและอาคารโรงสูบ หมู่ที่ 7 (ดู : 37) 16 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (แบบหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม.) หมู่ที่ 5 (ดู : 37) 17 ก.พ. 2563
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (แบบหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม.) หมู่ที่ 5 (ดู : 39) 12 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องซัมเมอร์ส ขนาด 2 แรงม้า หมู่ที่ 7 (ดู : 43) 7 ก.พ. 2563
ประกาศราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องซัมเมอร์ส ขนาด 2 แรงม้า หมู่ที่ 7 (ดู : 39) 5 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องซัมเมอร์ส ขนาด 2 แรงม้า หมู่ที่ 6 (ดู : 40) 30 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์บ้านเกาะปู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 39) 28 ม.ค. 2563
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องซัมเมอร์ส ขนาด 2 แรงม้า หมู่ที่ 6 (ดู : 42) 16 ม.ค. 2563
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์บ้านเกาะปู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 37) 15 ม.ค. 2563
ประกาศเผยแพร่แผนโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์บ้านเกาะปู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 40) 23 ธ.ค. 2562
ประกาศเผยแพร่แผนโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องซัมเมอร์ส ขนาด 2 แรงม้า หมู่ที่ 6 (ดู : 38) 23 ธ.ค. 2562
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์บ้านเกาะปู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 39) 19 ธ.ค. 2562
ประกาศราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องซัมเมอร์ส ขนาด 2 แรงม้า หมู่ที่ 6 (ดู : 41) 19 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล (บ้านติงไหร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 46) 9 ก.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำ หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 42) 28 มิ.ย. 2562
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล (บ้านติงไหร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 41) 24 มิ.ย. 2562
ประกาศราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล (บ้านติงไหร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 41) 20 มิ.ย. 2562
ประกาศเผยแพร่แผนโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล (บ้านติงไหร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 43) 20 มิ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 3 บ้านเกาะจำ (ดู : 40) 17 มิ.ย. 2562
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำ หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 42) 13 มิ.ย. 2562
ประกาศเผยแพร่แผนโครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำ หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 47) 12 มิ.ย. 2562
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 3 บ้านเกาะจำ (ดู : 38) 12 มิ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (แบบหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม.) หมู่ที่ 1) (ดู : 38) 4 มิ.ย. 2562
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำ หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 42) 29 พ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล (บ้านเกาะปู) (ดู : 39) 28 พ.ค. 2562
ประกาศราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล (บ้านเกาะปู) (ดู : 42) 28 พ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกสระเก็บน้ำ หมู่ที่ 7 (ดู : 41) 27 พ.ค. 2562
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกสระเก็บน้ำ หมู่ที่ 7 (ดู : 36) 27 พ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดเกาะนกคอม (ดู : 46) 24 พ.ค. 2562
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดเกาะนกคอม (ดู : 43) 22 พ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 (ดู : 42) 17 พ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกตะกอนดินคลองคล้า (ดู : 42) 16 พ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ หมู่ 6 (ดู : 38) 16 พ.ค. 2562
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกตะกอนดินคลองคล้า (ดู : 41) 14 พ.ค. 2562
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ หมู่ 6 (ดู : 44) 14 พ.ค. 2562
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (แบบหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม.) หมู่ที่ 1) (ดู : 37) 10 พ.ค. 2562
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 (ดู : 39) 10 พ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการบุกเบิกถนน สายโรงเรียนบ้านติงไหร – คลองปีปี หมู่ที่ 5 บ้านติงไหร (ดู : 41) 17 เม.ย. 2562
ประกาศราคากลางโครงการบุกเบิกถนน สายโรงเรียนบ้านติงไหร – คลองปีปี หมู่ที่ 5 บ้านติงไหร (ดู : 45) 17 เม.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนสายกุโบร์ หมู่ที่ 2 บ้านเกาะปู (ดู : 39) 22 มี.ค. 2562
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
 
230 หมู่ที่ 8 ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130
โทรศัพท์ : 075-656-146 โทรสาร : 075-656-156
Copyright © 2018. www.kohsriboya.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs