Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การดำเนินงานกองทุน สปสช
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพสังคม


ข้อมูลหมู่บ้านในตำบลเกาะศรีบอยา 

ชุมชนเกาะศรีบอยา ประกอบไปด้วยชุมชนย่อยบนเกาะขนาดใหญ่ 3 แห่ง ได้แก่
 1. เกาะศรีบอยา  ประกอบด้วยชุมชนย่อย 3 แห่ง คือ
     * หมู่ 1 บ้านคลองเตาะ
     * หมู่ 6 บ้านเกาะศรีบอยา
     * หมู่ 7 บ้านหลังเกาะ
 2. เกาะปู - เกาะจำ  ประกอบด้วยชุมชนย่อย 3 แห่ง คือ
     * หมู่ 2 บ้านเกาะปู
     * หมู่ 3 บ้านเกาะจำ
     * หมู่ 5 บ้านติงไหร
 3. เกาะฮั่ง  ประกอบด้วยชุมชนย่อย 1 แห่ง คือ
     * หมู่ 4 บ้านเกาะฮั่ง 

 
หมู่ที่ 1
บ้านคลองเตาะ
หมู่ที่ 2
บ้านเกาะปู
หมู่ที่ 3
บ้านเกาะจำ
หมู่ที่ 4
บ้านเกาะฮั่ง
หมู่ที่ 5
บ้านติงไหร
หมู่ที่ 6
บ้านเกาะศรีบอยา
หมู่ที่ 7
บ้านหลังเกาะ
 


 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน พื้นที่ (ตร.กม.) พื้นที่ (ไร่) คิดเป็นร้อยละ
1 บ้านคลองเตาะ 4.9261 3,101.31 8.95
2 บ้านเกาะปู 14.1041 8,815.06 25.43
3 บ้านเกาะจำ 4.2764 2,672.76 7.71
4 บ้านเกาะฮั่ง 15.4355 9,647.19 27.83
5 บ้านติงไหร 4.0711 2,544.44 7.34
6 บ้านเกาะศรีบอยา 6.4502 4,031.32 11.63
7 บ้านหลังเกาะ 6.1707 3,856.344 11.12
  รวม 55.4695 34,668.52 100.00
 
จำนวนประชากรแยกตามหมู่บ้าน และเพศ และจำนวนครัวเรือน 
     ตำบลเกาะศรีบอยามีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,530 ครัวเรือน มีความหนาแน่นเฉลี่ยประมาณ 96  คน/ตร.กม. จำนวนประชากรทั้งหมด 5,056 คน แยกเป็น  ชาย 2,630 คน  หญิง 2,426 คน โดยแยกเป็นหมู่บ้าน ดังต่อไปนี้ 
 
หมู่ที่/บ้าน จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร (คน)
ชาย หญิง รวม
หมู่ที่ 1 บ้านคลองเตาะ 160 309 282 591
หมู่ที่ 2 บ้านเกาะปู 330 658 614 1,272
หมู่ที่ 3 บ้านเกาะจำ 374 529 480 1,009
หมู่ที่ 4 บ้านเกาะฮั่ง 159 267 230 497
หมู่ที่ 5 บ้านติงไหร 279 444 419 863
หมู่ที่ 6 บ้านเกาะศรีบอยา 134 240 243 483
หมู่ที่ 7 บ้านหลังเกาะ 94 183 158 341
รวม 1,530 2,630 2,426 5,056

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

วัด                    จำนวน   -  แห่ง
สำนักสงฆ์          จำนวน   2  แห่ง
มัสยิด               จำนวน   7  แห่ง


การศึกษา
 
โรงเรียนระดับประถม 5 แห่ง ที่อยู่ ครู นักเรียน ห้องเรียน
  โรงเรียนบ้านคลองเตาะ
  โรงเรียนบ้านเกาะปู
  โรงเรียนบ้านเกาะฮั่ง
  โรงเรียนบ้านติงไหร
  โรงเรียนบ้านเกาะศรีบอยา

โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1 แห่ง
  โรงเรียนบ้านเกาะจำ
ม.1  บ้านคลองเตาะ
ม.2  บ้านเกาะปู
เกาะศรีบอยา
เกาะศรีบอยา
เกาะศรีบอยาม.2  บ้านเกาะจำ
จำนวน   4  คน
จำนวน 10  คน
จำนวน   5  คน
จำนวน   8  คน
จำนวน   5  คน


จำนวน  12  คน
จำนวน   80  คน
จำนวน 189  คน
จำนวน   89  คน
จำนวน 121  คน
จำนวน   94  คน


จำนวน  226  คน
จำนวน  8  ห้อง
จำนวน  8  ห้อง
จำนวน  8  ห้อง
จำนวน  8  ห้อง
จำนวน  8  ห้อง


จำนวน 11  ห้อง


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง

สาธารณสุข

สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน           จำนวน  2  แห่ง
 - สถานีอนามัยบ้านเกาะจำ  ม.2 บ้านเกาะจำ
 - สถานอนามัยเกาะศรีบอยา  ตำบลเกาะศรีบอยา


ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ป้อม อปพร.                                   จำนวน  1  แห่ง

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา
ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81130
โทรศัพท์ : 0-7565-6146, แฟกซ์ : 0-7565-6146  E-mail : admin@kohsriboya.go.th


www.kohsriboya.go.th