Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การดำเนินงานกองทุน สปสช
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

1. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว
    แนวทางการพัฒนา

     1.1 การพัฒนาทรัพยากรทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยการปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว การพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานด้านการบริการ การสร้างความเชื่อมั่น การสร้างจุดขาย เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว
     1.2 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุ้มครองสิ่งแวดล้อมด้านการท่องเที่ยว
     1.3 การรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
     1.4 การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
     1.5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รองรับการขยายตัวทางด้านการท่องเที่ยว


2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    แนวทางการพัฒนา

     2.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้าท่าเทียบเรือ แพขนานยนต์ ท่อระบายน้ำ
     2.2 พัฒนาระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์


3. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
    แนวทางการพัฒนา

     3.1 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ
     3.2 ส่งเสริมการเรียนการสอน
     3.3 ส่งเสริมสุขภาพอนามัย และการกีฬา
     3.4 ส่งเสริมสวัสดิการ และการสงเคราะห์
     3.5 การป้องกัน และระงับโรคติดต่อ


4. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    แนวทางการพัฒนา

     4.1 สร้างจิตสำนึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
     4.2 จัดระบบบำบัดน้ำเสีย
     4.3 การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล


5. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
    แนวทางการพัฒนา

     5.1 ส่งเสริมสนับสนุนสถานบันครอบครัวและชุมชนให้มีความเข้มแข็งแบบบูรณาการ
     5.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางด้านการเมือง
     5.3 ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้โทษ
     5.4 พัฒนาองค์กร และบุคลากรขององค์กรให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน


6. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
    แนวทางการพัฒนา

     6.1 ฟื้นฟู  อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ยุทธศาสตร์ด้านการผังเมือง
    แนวทางการพัฒนา

     7.1 จัดทำผังเมืองรวมของ อบต.

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา
ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81130
โทรศัพท์ : 0-7565-6146, แฟกซ์ : 0-7565-6146  E-mail : admin@kohsriboya.go.th


www.kohsriboya.go.th