Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การดำเนินงานกองทุน สปสช
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ

     โครงสร้างและอัตรากำลังในการบริหารงานของเทศบาลตำบลบ้านธิ ปัจจุบันโครงสร้างและอัตรากำลังของเทศบาลตำบลบ้านธิเป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ( พ.ศ. 2548-2550 ) โดยจำแนกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา เป็น 3 กอง มีรายละเอียดดังนี้

ปลัด เทศบาล
     1. งานรับผิดชอบควบคุมการปฏิบัติราชการประจำในองค์การบริหารส่วนตำบล
     2. งานบังคับบัญชาพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
     3. งานกำกับเร่งรัดติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบล


1. สำนักปลัด
     1.1 งานบริหารทั่วไป
     1.2 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
     1.3 งานจัดทำงบประมาณ
     1.4 งานกฎหมายและคดี
     1.5 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     1.6 งานตราเทศบัญญัติที่ไม่ใช่เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี
     1.7 งานตรวจสอบภายใน
     1.8 งานประชาสัมพันธ์
     1.9 งานทะเบียนราษฎร


2. กองคลัง
     2.1 งานการเงิน
     2.2 งานบัญชี
     2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
     2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ


3. กองช่าง
     3.1 งานก่อสร้าง
     3.2 งานประสานสาธารณูปโภค
     3.3 งานออกแบบและควบคุมอาคาร
     3.4 งานผังเมือง


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา
ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81130
โทรศัพท์ : 0-7565-6146, แฟกซ์ : 0-7565-6146  E-mail : admin@kohsriboya.go.th


www.kohsriboya.go.th